Badan Pengawas YPKP
Ketua : Hj. Maemunah Mustoyo, SH.,MH.
Anggota :

  1. H. Supriyadi, SH.
  2. Drs. H. Tisna Sendjaya, SE., MSi., Akt.
  3. Prof. H.T. Dzulkarnain Amin, SE., MA., Ph.D.
  4. H. Nazarudin, Drs.
Pengurus :

Ketua Umum: Dr. H. Ricky Agusyadi, TS, SE, M.Si, Ak.
Ketua: H. Hendra Garnida, Ir.
Sekretaris: Budi Fitriadi, SH, MH.
Bendahara: Abdul Fidayan, SE., M.Si, Ak.
Anggota: Femy Nazar, Dra.


Badan Penyelenggara (BP) Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan (YPKP)

Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan (YPKP) adalah Badan Penyelenggara yang mendirikan dan membina serta mngembangkan perguruan tinggi swasta, dalam hal ini Universitas Sangga Buana (USB) YPKP.

Organ Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan (YPKP)
1. Pembina YPKP
Pembina YPKP merupakan organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang tentang Yayasan atau Anggaran Dasar.
Adapun kewenangan Pembina YPKP meliputi :
a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar YPKP;
b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan Pengawas YPKP;
c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

2.  Pengurus YPKP
Pengurus YPKP adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan dan tidak merangkap sebagai Pembina atau Pengawas.
Pengurus YPKP diangkat oleh Pembina YPKP berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Susunan Pengurus YPKP terdiri atas :
a. seorang ketua;
b. seorang sekretaris; dan
c. seorang bendahara.

3.  Pengawas YPKP
Pengawas YPKP adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Pengawas diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk1 (satu) masa jabatan. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus Yayasan. Segala wewenang, tugas dan tanggung jawab pengawas YPKP diatur dalam Anggaran Dasar YPKP.

Badan Pelaksana Harian BP-USB YPKP
Badan Pelaksana Harian USB YPKP dibentuk oleh Badan Penyelenggara PTS (BP-PTS) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BP-PTS, dan bertanggung jawab kepada BP-PTS.
BPH terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan seorang anggota bukan pengurus. Anggota BPH tidak dibenarkan merangkap sebagai pimpinan USB YPKP. BPH memiliki masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Organisasi Universitas Sangga Buana YPKP

  1. Dewan Penyantun
  2. Senat Universitas Sangga Buana YPKP
  3. Struktural Universitas Sangga Buana YPKP

SILAHKAN BERTANYA